ROLA KOBIET

Rola Kobiet w rolnictwie

Rola Kobiet logo

Rola Kobiet, to program poświęcony kobietom – ich pracy w gospodarstwie, zaangażowaniu w różne dziedziny codziennych obowiązków, życiu i pasjach. Bohaterką każdego odcinka jest rolniczka, inspirująca kobieta, która nie tylko przewraca tradycyjne wyobrażenia do góry nogami i swoją postawą łamie stereotypy ale także inspiruje innych do tego, aby spełniać marzenia i doceniać to, co się ma.

Odcinek 1: Czosnku Wianek

Pierwszą bohaterką naszego cyklu jest Jolanta Brandys – znana w sieci jako Czosnku Wianek. Jola wraz z mężem i rodzicami uprawia przede wszystkim czosnek i ziemniaki. Mają też bydło mięsne, a w ich przydomowym sklepiku oprócz pięknych, czosnkowych wianków można znaleźć wysokiej jakości produkty wytwarzane nie tylko przez rodzinę Brandysów, ale też przez innych lokalnych producentów.

Odcinek 2: Dorisanka

Bohaterką drugiego odcinka jest Dorisanka, która od kilkunastu lat, dzień w dzień relacjonuje w mediach społecznościowych swoją pracę w gospodarstwie. Jest żywym dowodem na to, że w rolnictwie płeć nie ma żadnego znaczenia, a kluczem do sukcesu i spełniania zawodowego jest pasja, pracowitość i wsparcie ze strony najbliższych.

Odcinek 3: Sierota Rolnik

Bohaterką tego odcinka jest Sierota Rolnik, która już jako mała dziewczynka zaczęła pomagać swojemu tacie w pracy w polu. Obecnie studiuje Rolnictwo na Uniwerstecie Warmińsko – Mazurskim i wszystko wskazuje na to, że po studiach wróci w swoje rodzinne strony, aby razem z ojcem rozwijać rodzinne gospodarstwo.

Odcinek 4: Agnieszka Tołłoczko-Wróbel

Bohaterką tego odcinka jest Agnieszka Tołłoczko-Wróbel, która jest obecnie jednym z największych w Polsce producentów ziemniaka sadzeniaka. Choć może się wydawać, że o ziemniakach wie już wszystko, wciąż podróżuje po całym świecie, aby podnosić swoje kompetencje i wdrażać nowe rozwiązania w jej gospodarstwie. Chętnie dzieli się swoją wiedzę z innymi rolnikami.

Odcinek 5: Karolina Ożga

Bohaterką ostatniego odcinka pierwszego sezonu Roli Kobiet jest Karolina Ożga, która prowadzi w Tarnawie (pod Wrocławiem) gospodarstwo ekologiczne. Interesuje się zarówno modą, jak i motoryzacją. Od lat zachęca innych do życia w zgodzie z naturą i zdrowego odżywiania się.

Wkrótce kolejne odcinki programu Rola Kobiet

Rola_Kobiet_logo

Jaka jest rola kobiet w rolnictwie?

Czy branża rolnicza stanowi odpowiednie miejsce zatrudnienia dla kobiet? Czy kobiety aktywnie angażują się w prowadzenie gospodarstw rolnych?

Według dostępnych danych z 2020 roku, udział kobiet pracujących w gospodarstwach rolnych w Polsce wynosi 31,3%. W ciągu ostatniej dekady odnotowano jedynie niewielki wzrost tego wskaźnika o 0,4 procentowego punktu procentowego. Spośród ogólnej liczby 1,3 miliona pracujących użytkowników, 887,8 tysiąca to mężczyźni, co stanowi 68,7%. Rozkład płci wśród użytkowników gospodarstw indywidualnych utrzymuje się na zbliżonym poziomie, zarówno według danych z spisu rolnego z 2010 roku, jak i spisu z 2020 roku.

Kobiety pracują w mniejszych gospodarstwach, o powierzchni do 10 hektarów. Podział płci wśród użytkowników gospodarstw rolnych wykazuje zróżnicowanie na poziomie województw, oscylując w granicach około 15 punktów procentowych. Najwyższy odsetek mężczyzn pełniących rolę użytkownika zanotowano w województwie kujawsko-pomorskim, natomiast najwięcej kobiet użytkowniczek występuje w województwie podkarpackim.

Na polskich obszarach wiejskich kobiety doskonale sprawdzają się w różnych dziedzinach, wiele z nich skutecznie zarządza gospodarstwami rolnymi. Dynamika podejścia do rolnictwa i rola kobiet na wsi uległy znaczącym przemianom w ciągu ostatnich lat. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej polskie rolniczki prezentują się całkiem dobrze.
Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce aż jedna trzecia gospodarstw jest kierowana przez kobiety, co stawia nas w czołówce w porównaniu z innymi znaczącymi krajami członkowskimi. Niemniej jednak, obserwuje się pewne różnice w dochodach między płciami także w sektorze rolnym. Przeciętna wielkość gospodarstwa prowadzonego przez kobietę wynosi 6 hektarów, podczas gdy gospodarstwa prowadzone przez mężczyzn osiągają średnio 12 hektarów.

Czy w rolnictwie nadal są stereotypy?

Niestety nadal wiele stereotypów istnieje w rolnictwie na temat pracy kobiet w tym jakże trudnym zawodzie, wynika to z podziału obowiązków i zdobycia odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia. Szczęśliwie, istnieją kobiety, które nie poddają się utartym normom społecznym i decydują się na drogę pod prąd. Kończą studia rolnicze i podejmują się aktywnego prowadzenia własnych gospodarstw rolnych. Najlepszym przykładem są bohaterki naszego programu Rola Kobiet, które łamią wszelkie stereotypy i inspirują inne kobiety do obrania własnej drogi.

Czy można spodziewać się wzrostu liczby kobiet pracujących w sektorze rolnym?

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wręczył 08.03.2023 akty powołania do Rady Kobiet w rolnictwie. Zadania jakie będą należały do Rady Kobiet w rolnictwie, to min: analiza bieżącej sytuacji  kobiet na obszarach wiejskich i identyfikowanie problemów, rekomendowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania lub wzmacniania pozycji i roli kobiet na obszarach wiejskich i ich aktywizacji, a także przeciwdziałanie dyskryminacji w szczególności kobiet ze szczególnymi potrzebami (niepełnosprawnych), inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących obszarów bezpośrednio lub pośrednio związanych z równouprawnieniem i sytuacją kobiet i dziewcząt, współpraca z komórkami organizacyjnymi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostkami podległymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań na rzecz równości i respektowania praw kobiet, w tym dotyczących polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowia psychicznego, ochrony przed przemocą, aktywizacji zawodowej i równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia, wspieranie i rekomendowanie działań mających na celu promowanie: dobrych praktyk w rolnictwie i przetwórstwie, ekologicznej żywności, dziedzictwa i kultury wsi czy pozytywnych aspektów życia na terenach niezurbanizowanych oraz podejmowanie innych działań bezpośrednio lub pośrednio związanych z szeroko pojętą sytuacją kobiet w rolnictwie.

W celu skutecznej realizacji powyższych zadań, przewodniczący Rady Kobiet w rolnictwie będzie upoważniony do zapraszania, zarówno z własnej inicjatywy, jak i na wniosek członka Rady, innych ekspertów pełniących funkcję doradczą. Ponadto przewodniczący będzie posiadał możliwość tworzenia grup roboczych o różnych tematach, które składać się będą z członków Rady oraz innych specjalistów zaproszonych do uczestnictwa w pracach Rady. Dodatkowo, będzie mógł zlecać przygotowywanie analiz, raportów, ekspertyz, oraz inne prace badawcze.

 Głos kobiet, także w rolnictwie i sektorze rolno-spożywczym, jest coraz lepiej słyszalny. To znajduje swoje odbicie w działaniach ministerstwa, nie tylko w powołaniu tej Rady. Pierwszy raz w historii mamy taką sytuację, kiedy szefami instytucji rolniczych podległych ministerstwu są właśnie kobiety. Kobiety są także liderkami wielu organizacji branżowych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, oczywiście kół gospodyń wiejskich, a także prowadzą gospodarstwa rolne – powiedziała na konferencji wiceminister Gembicka.

Widać więc, że rola kobiet w rolnictwie zmienia się na przestrzeni lat i jest coraz większa. Kobiety są chętne aby przejąć inicjatywy związane z branżą rolniczą oraz obszarami wiejskimi. Bohaterki naszego programu mają duży w tym udział, pokazując w internecie swoją pracę na gospodarstwie i że w rolnictwie płeć nie ma żadnego znaczenia. Tak trzymać!